KSM

„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. GO­TÓW!” – to zawołanie towarzyszy Katolickiemu Stowarzyszeniu Mło­dzieży w Łowisku od ośmiu lat. Formalnie oddział powstał 28 września 2002 roku, ale wszyst­ko zaczęło się jednak nieco wcze­śniej. Głównym inicjatorem po­wstania oddziału KSM była łowiska młodzież, nad którą pieczę sprawował ówczesny proboszcz ks. Stanisław Mazur. Razem stwo­rzono dobrze rozumiejącą się wspólnotę.

Pierwotna działalność KSM opierała się na oprawie Mszy św. Z biegiem czasu jed­nak KSM „rozwinął skrzydła”, od­kryte zostały talenty muzyczne należącej do niego młodzieży. Członkowie oddziału wciąż poszerzają swoją wiedzę religijną na licznych szkoleniach. Organizo­wane są adoracje i czuwania, na których wszyscy wspólnie modlą się i śpiewają. Nie brakuje rów­nież radosnych momentów jak np.: kolędowanie z „Herodem”, wycieczki integracyjne, ogniska i zawody sportowe. Co roku duża część osób ze stowarzyszenia pielgrzymuje również na Jasną Górę w Pieszej Pielgrzymce Rzeszowskiej.

Bardzo ważnym momentem dla członków KSM-u była wizytacja Księdza Biskupa Kazimierza Górnego 20 marca 2007 roku. Podczas spotkania zostały przedstawione sprawozdania z działalności wszystkich organizacji parafialnych.

Kolejnym znaczącym wydarzeniem mającym miejsce w naszej świątyni była Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny- patronki KSM. Przez członków organizacji zostało przygotowane czuwanie i różaniec wieczorny przy relikwiach błogosławionej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma na swoim koncie wystawienie kilku przedsta­wień („Chrystus połamany”, „Ja­sełka”, „Gdy umierał Zbawiciel”), oraz zorganizowanie koncertu Bożonarodzeniowego. Od 3 lat KSM zajmuje się również przygotowaniem Grobu Pańskiego.

Obecnie KSM w Łowisku skupia 24 osób w wieku od 15 do 23 lat. Jego członkowie po­dzieleni są na sekcje: Liturgiczną, Charytatywną, Artystyczną. Od­działem KSM w Łowisku do tej pory kierowali Elżbieta Bolko, Grzegorz Kida, Anna Radomska a obecnie jego prezesem jest Karolina Gumieniak. Jej zastępcą jest Bartłomiej Delekta, skarbnikiem Tomasz Woś a sekretarzem Piotr Łyko oraz Natalia Gumieniak.

Spotkania KSM odbywają się w każdy piątek.

Oddział posiada własną stronę  www.ksmlowisko.of.pl