Caritas

Parafialne koło „Caritas” zostało założone w 1997 roku. W chwili obecnej należy do nie­go 12 osób. Spotkania odbywają się raz na kwartał. Zespołowi od po­wstania przewodniczy p. Maria Piekut. Zespół „Caritas” od po­czątku swojego istnienia aktyw­nie uczestniczy w życiu parafii niosąc pomoc wszystkim potrzebu­jącym. W ciągu pierwszych lat swojej działalności, z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Ma­zura organizowane były piel­grzymki autokarowe do miejsc związanych z kultem religijnym. Corocznie 11 lutego, na Świato­wy Dzień Chorego, odprawiana jest Msza św. w intencji chorych. Biorą w niej udział chorzy, którzy mogą przybyć do kościoła. Ze­spół organizuje także pomoc dla rodzin wielodzietnych rozdziela­jąc dary żywnościowe oraz przygotowując prezenty dla dzieci na Św. Mikołaja. Zespół „Caritas” co roku, w czasie Adwentu prowa­dzi sprzedaż świec wigilijnych, a w okresie Wielkiego Postu ba­ranków wielkanocnych. Kilka­krotnie organizowane także były zbiórki do puszek, m.in. ostatnia dla poszkodowanych przez tsu­nami w Azji.

W bieżącym roku, pod kie­runkiem nowego proboszcza ks. Marka Ryby, szczególną oprawę miał w naszej parafii Światowy Dzień Chorego, który stał się pierwszym „Dniem Seniora”. Zostały na niego zaproszone wszyst­kie osoby po siedemdziesiątym roku życia. Uroczystość tą roz­poczęła Msza św. Po jej zakończeniu zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół w Łowisku, gdzie odbyła się część artystycz­na przedstawiona przez dzieci szkolne oraz poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd. Była to dla wszystkich starszych osób wspaniała okazja do spotkania się, rozmowy, podzielenia się swoimi radościami i troskami. Uroczystość ta uzmysłowiła wszystkim, że nie ma na świecie ludzi niepotrzebnych, że starość i cierpienie ma wielką wartość, jeżeli jest przeżywane godnie i po chrześcijańsku, w łączności z cierpieniem Chrystusa.

Należy podkreślić, iż ze­spół „Caritas”, oprócz pracy czy­sto fizycznej dla potrzebujących, nie zaniedbuje także duchowej pracy nad pogłębianiem swojej wiary. Członkowie zespołu co­rocznie uczestniczą w wielko­postnych rekolekcjach formacyj­nych w Myczkowcach, a także szczególnie uroczyście obchodzą Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, które jest świętem patronalnym dla tej organizacji.