Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest sto­warzyszeniem katolików świec­kich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego ko­ścioła. Asystentem krajowym Akcji Katolickiej jest ksiądz bi­skup Mariusz Leszczyński. Asy­stentami diecezjalnymi są ks. Sta­nisław Potera i ks. Krzysztof Go­łąbek. Asystentem parafialnym w parafii Łowisko był do 2004 roku ks. proboszcz Stanisław Ma­zur, a od 2004 roku jest nim ks. proboszcz Marek Ryba. Patro­nem Akcji Katolickiej w Polsce jest święty Wojciech. Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Kró­la Wszechświata.

Za datę powstania Akcji Katolickiej w Łowisku można uznać dzień 25 marca 1998 roku, kiedy to ks. biskup ordynariusz rzeszowski Kazimierz Górny mia­nował p. Stanisławę Cholewa Pre­zesem Zarządu Parafialnego Od­działu Akcji Katolickiej w parafii pw. Ignacego Antiocheńskiego w Łowisku.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kul­turalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie. Podstawą i motywem do działania jest przy­jęty chrzest, bierzmowanie i eu­charystia – sakramenty życia chrześcijańskiego. Akcja Katolic­ka na pierwszy plan wysuwa for­mację swoich członków. Spotka­nia mają charakter modlitewny, pogłębiający wiarę. Tematyka zaczerpnięta jest z Ewangelii, Katechizmu Kościoła Katolickie­go, nauczania Jana Pawła II, od­powiedniej lektury i prasy kato­lickiej. Tematyka spotkań dosto­sowana jest do aktualnych wyda­rzeń w życiu kościoła, Ojczyzny i świata. Członkowie Akcji Ka­tolickiej biorą czynny udział w życiu parafii poprzez ścisłą współpracę z księdzem probosz­czem. Spotkania odbywają się raz w miesiącu – obecnie w każdą pierwszą środę miesiąca po No­wennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej może przystąpić każdy, kto ukończył 18 lat i jest praktykującym kato­likiem.

Akcja Katolicka w parafii Łowisko liczy obecnie 16 członków. Pani Prezes Stanisława Cholewa. Spotkania są raz w miesiącu, najczęściej w pierwszy czwartek.